«Διαδικασία κάλυψης 699 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης- Ενημέρωση υποψηφίων»