Πως ορίζεται το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας;

Πως ορίζεται το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας;

Η παιδική πορνογραφία ή επί το νομικά ορθότερον πορνογραφία ανηλίκων, συνιστά ένα αδίκημα, με το οποίο εμπορευματοποιείται η αγνότητα της παιδικής ηλικίας, από δράστες με νοσηρές διαθέσεις και χαμηλό ηθικό αξιακό κώδικα. Παιδική πορνογραφία αποτελεί οποιαδήποτε αναπαράσταση, με οποιοδήποτε μέσο, παιδιού εμπλεκομένου σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες ή κάθε απεικόνιση των γενετήσιων οργάνων παιδιού για πρωτευόντως σεξουαλικούς σκοπούς. Το συγκεκριμένο αδίκημα τελείται ως επί το πλείστον μέσω του διαδικτύου, καθώς αυτό συμβάλλει αφενός στην ανωνυμία των δραστών και αφετέρου στη ταχύτητα διάδοσης του παράνομου υλικού.

Σημείο προβληματισμού για τα ξένα κυρίως κράτη, έχει προκαλέσει η οριοθέτηση της ηλικίας μέχρι την οποία ο άνθρωπος αποτελεί παιδί και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει θύμα στο έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας. Ωστόσο, στη χώρα μας ουδέποτε υπήρξε τέτοιο ζήτημα καθώς δηλώνεται ξεκάθαρα στον ποινικό μας κώδικα, πως θύμα παιδικής πορνογραφίας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανήλικος. Ως εκ τούτου, τα προστατευόμενα πρόσωπα εκ του αδικήματος της παιδικής πορνογραφίας είναι όλα τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ τους έτη.

Το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας εμπεριέχει ως επί το πλείστον, παραστάσεις που παρουσιάζουν παιδιά να κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες.  Μάλιστα, είναι αρκετά σύνηθες να προβάλλονται εικόνες παιδιών που μετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, να παρουσιάζονται τα γεννητικά τους όργανα, είτε με τη γνώση των ανηλίκων, είτε χωρίς αυτή και κατά κύριο λόγο για σεξουαλικούς σκοπούς. Στο συγκεκριμένο έγκλημα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε λήψη που σχετίζεται, με την σεξουαλικότητα των νέων η οποία αν και απαραβίαστο έννομο αγαθό, χρησιμοποιείται από τους δράστες με σκοπό τη διέγερση από το συγκεντρωθέν υλικό, που ευτελίζει το νεανικό σώμα και αμαυρώνει την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση των ανηλίκων.

Tι συνιστά σύμφωνα με το νόμο υλικό παιδικής πορνογραφίας;

Η νομοθεσία μας ορίζει με σαφήνεια, πως υλικό παιδικής πορνογραφίας αποτελεί η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που ολοφάνερα προκαλεί σεξουαλική διέγερση, καθώς και της ασελγούς πράξης πραγματικής ή εικονικής που πραγματοποιείται από ή με τη συμμετοχή ανηλίκου.

Το ποινικό μας δίκαιο ενδιαφέρεται να δράσει προστατευτικά, απέναντι σε όλες τις εγκληματικές πράξεις που είναι πιθανό να αποβούν βλαπτικές, είτε για τη ψυχική και σωματική υγεία των ανηλίκων, είτε για το έννομο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας τους. Στη συγκεκριμένη πρόνοια του ποινικού κώδικα εντάσσονται, οι διατάξεις περί διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, η προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και η σεξουαλική παρενόχληση. Η προτροπή σε αυτοκτονία εμπεριέχεται στα εγκλήματα που έχουν θύματα ανήλικους χρήστες του διαδικτύου, καθώς και το cyber bullying.

Τι προβλέπεται στον ποινικό μας κώδικα για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας;

Άρθρο 348Α – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Πορνογραφία ανηλίκων

«1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

  1. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
  2. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

4.Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη και χρηματική ποινή:α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα,β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

  1. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
  2. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.»

Ποιες είναι οι συνηθέστερες απεικονίσεις υλικού παιδικής πορνογραφίας;

Η συνηθέστερη εμπειρική και όχι νομική διάκριση του πορνογραφικού υλικού, είναι η διάκριση σε σκληρής μορφής και σε ελαφριάς μορφής. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι εικόνες γυμνισμού ανηλίκων, εικόνες από ανήλικους σε δοκιμαστήρια και τουαλέτες, ερωτικές πόζες ανηλίκων, εικόνες που οι ανήλικοι λαμβάνουν ερωτικές στάσεις, εικόνες από διαφημίσεις με αποσπασματική παρουσίαση των γυμνών μερών των ανηλίκων, βίντεο με ανηλίκους να επιδίδονται σε γενετήσιες πράξεις με άλλα άτομα ανήλικα ή ενήλικα, επιθετικές εικόνες ή βίντεο με ανήλικους να κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες, εικόνες ή βίντεο σαδιστικής συμπεριφοράς σε βάρος ανηλίκων κ.α.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η παιδική πορνογραφία αντιμετωπίζεται με τη πρέπουσα αυστηρότητα από το ποινικό δίκαιο και περιλαμβάνει πάσης φύσεως υλικό που προβάλει ανήλικα άτομα να επιδίδονται, σε πάσης μορφής σεξουαλικές ενέργειες. Σημαντικό είναι να λεχθεί πως το διαδίκτυο, έκανε πιο εύκολη τη διακίνηση του υλικού παιδικής πορνογραφίας καθιστώντας το συγκεκριμένο αδίκημα, μια διεθνή εγκληματολογική προβληματική.

 lawsupport.gr 

 Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής

Σχετικά Άρθρα