Πως προστατεύονται τα δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις / τον γενετήσιο προσανατολισμό / την υγεία / τα πολιτικά φρονήματα

Πως προστατεύονται τα δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις / τον γενετήσιο προσανατολισμό / την υγεία / τα πολιτικά φρονήματα

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται «ευαίσθητες» και λαμβάνουν ειδική προστασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • φυλετική ή εθνοτική καταγωγή·
 • πολιτικά φρονήματα·
 • θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις·
 • συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση·
 • επεξεργασία γενετικών δεδομένων·
 • βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου·
 • υγεία·
 • σεξουαλική ζωή ή γενετήσιος προσανατολισμός.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η επεξεργασία δεδομένων των ανωτέρω κατηγοριών απαγορεύεται. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις βάσει των οποίων μια εταιρεία ή ένας οργανισμός μπορεί ενδεχομένως να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν για παράδειγμα:

 • έχετε προδήλως δημοσιοποιήσει τα ευαίσθητα δεδομένα σας·
 • έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση·
 • υπάρχει νόμος ο οποίος διέπει έναν συγκεκριμένο τύπο επεξεργασίας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό που αφορά το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια υγεία·
 • νόμος που συμπεριλαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις προβλέπει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η απασχόληση και η κοινωνική προστασία.

Παράδειγμα

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (η οποία είναι κρατική οντότητα) διοργανώνει δημόσια απογραφή του πληθυσμού κάθε πέντε χρόνια. Λαμβάνετε έναν σύνδεσμο προς έρευνα την οποία είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει πεδία όπως το φύλο και η φυλετική ή εθνοτική προέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η έρευνα βασίζεται σε νόμο ο οποίος εξυπηρετεί κάποιον στόχο δημόσιου συμφέροντος και περιλαμβάνει εγγυήσεις για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας (για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες που εργάζονται στην απογραφή του πληθυσμού έχουν πρόσβαση στα δεδομένα), τα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

ec.europa.eu

Σχετικά Άρθρα